אתר "תנאים"

האתר "תנאים" הינו מאגר נתונים ללא תשלום אשר מעניק אפשרות ייחודית לצפות במצבו של שוק העבודה בישראל מסיכום נקודות המבט של אנשים שונים. האתר מכיל דעות של אנשים על משרות שונות בחברות שונות שהם עובדים או עבדו בהן בעבר. דעה כוללת היבטים מגוונים אשר בדרך אין בנמצא ברשת כמידע שיתופי. כל אחד שרשום באתר, מקבל אפשרות למלא מספר לא מוגבל של משרות. על כל משרה נדרש הגולש למלא את אותו השאלון הסטנדרטי המוצג באתר.

עמוד ראשי

עמוד הרשמה

עמוד ציונים של משרה

על הפרויקט עבדו ארט-דירקטור ומעצב: קוסטה גולר מתכנת: אנג'ליקה רומננקו

#אתראינטרנט #תנאים

© כל הזכויות שמורות למשרד פרסום "ליים"